Główne cele i obszary prowadzonej działalności:

    działalność nieodpłatna pożytku publicznego

– organizowanie sportowych zajęć dla dzieci i młodzieży

– organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego

– uczestnictwo w ogólnodostępnych imprezach sportowych

– upowszechnianie uprawiania dyscyplin sportowych popularnych w środowiskach

         szkolnych

  

 Cel główny: upowszechnienie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej  

                       i stworzenie  im możliwości uczestnictwa w regularnych zajęciach

                       sportowych oraz udziału we współzawodnictwie sportowym

   Cele pośrednie:

   – realizacja zadań samorządu w zakresie kultury fizycznej dzieci i młodzieży

   – stwarzanie warunków do czynnego i systematycznego uczestnictwa dzieci i młodzieży w 

     formach kultury fizycznej

   – kształtowanie właściwego rozwoju psycho-motorycznego dzieci i młodzieży

   – integracja środowisk szkolnych na terenie swojego działania

   – promocja sportu dzieci i młodzieży

MKS RABKA

MKS w pracy treningowej i organizacji zawodów pracuje w oparciu o bazę sportową miasta Rabka-Zdrój

Kontakt