REGULAMIN SKŁADEK CZŁONKOWSKICH
Międzyszkolnego Klubu Sportowego RABKA-ZDRÓJ

1. Regularne opłacanie składek członkowskich należy do podstawowych obowiązków
statutowych członków stowarzyszenia. Składki płacą wszyscy członkowie Klubu.
2. Wysokość składki ustala Zarząd Klubu.
3. Opłacanie składek obowiązuje przez cały rok kalendarzowy.
4. MKS Rabka-Zdrój finansowany jest przez:
– rodziców/opiekunów zawodników klubu jako składka członkowska
– samorząd lokalny poprzez dotacje na działalność sportową
– granty zewnętrzne
– darowizny i wpłaty finansowe od sponsorów
5. Składki członkowskie są stałe i niezależne od ilości zajęć w miesiącu oraz niezależne od faktycznych
obecności zawodnika na zajęciach.
6. Zwolnienia i zniżki z opłat:
– w przypadkach uzasadnionych sytuacją życiową /względami materialnymi/ na pisemny
wniosek rodzica/opiekuna Zarząd Klubu ma prawo podjąć decyzję o obniżeniu składek
– ze składek zwolnieni są członkowie Klubu wykonujący pracę społeczną na rzecz Klubu
/członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej, instruktorzy/
– w przypadku rodzeństwa druga i każda kolejna osoba opłaca składkę w wysokości 50%
7. W przypadku zalegania ze składkami Klub zastrzega sobie prawo do nie wpuszczania
zawodnika na zajęcia
8. W przypadku notorycznego zalegania z opłatą składek /max. do 3 miesięcy/ Zarząd ma
prawo, po uprzednim powiadomieniu zawodnika pozbawić go członkostwa w stowarzyszeniu.
9. Wpłaty składek przyjmuje instruktor prowadzący daną grupę treningową, który wpłaca je na niżej
podane konto klubowe lub wpłata dokonywana jest bezpośrednio przez rodzica/opiekuna na konto
klubowe z adnotacją /kto wpłaca , za jaki okres/.
Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej
Nr konta: 60 8815 0002 0000 0013 0361 0001
Adres: MKS Rabka-Zdrój, ul. Jana Pawła II 41, 34-700 Rabka-Zdrój

Za Zarząd
Prezes MKS Rabka-Zdrój Zbigniew Pistor

Uchwała 10/21 z dnia 11.12.2021

„V Walne Zebranie Członków MKS Rabka-Zdrój zmienia wysokość miesięcznej składki członkowskiej na kwotę 30 zł.  Termin zmiany wysokości składki ustala się na dzień 01.09.2022.”